Skip to main content
Leerstoornissen

Leerstoornissen

Onder de term ‘leerstoornissen’ worden problemen met rekenen, lezen en/of schrijven bedoeld. Hieronder vallen de alom gekende termen dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. Maar let op, wie problemen heeft met rekenen, lezen en/of schrijven heeft daarom niet altijd dyslexie of dyscalculie!

We maken duidelijk het onderscheid tussen “probleem” en “stoornis”. Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie zijn stoornissen die pas na geruime tijd therapie en na uitgebreid onderzoek kunnen vastgesteld worden. De meeste kinderen hebben leerproblemen, soms van ernstige aard, zonder dat er sprake is van een stoornis!

Wij hechten er in onze praktijk heel veel belang aan dat dit onderscheid gehandhaafd wordt. Dit om misbruik tegen te gaan en de kinderen met een effectieve stoornis beter te kunnen begeleiden. Attesten voor dyslexie, dysorthografie of dyscalculie zullen wij dan ook nooit zonder grondig onderzoek en analyse en pas na overleg uitschrijven.

Taalstoornissen

Taalstoornissen

De taalontwikkeling omvat 2 grote pijlers: taalbegrip (begrijpen) en taalproductie (spreken).
Er kunnen problemen optreden bij 1 van deze pijlers of beide.

Het taalbegrip duidt op het begrijpen van woorden, opdrachten, zinnen, verhaaltjes enz.
De taalproductie duidt op de kennis van de woorden, werkwoorden juist kunnen vervoegen, het vormen van verkleinwoorden en meervouden, correcte zinnen maken, verhalen vertellen enz.

De taalontwikkeling begint eigenlijk al van bij de geboorte, waarbij de omgeving (ouders, zussen, broers, familie) het grote voorbeeld geeft. Dit wordt al te vaak onderschat. Wat baby’s/peuters vaak horen, nemen ze ook over. Een goed taalaanbod is dan ook zeer belangrijk om eventuele taalproblemen te voorkomen!
Ondanks een goed taalaanbod kunnen er zich nog steeds problemen voordoen, we spreken dan eerder over een taalontwikkelingsstoornis.

We maken een onderscheid in een primaire taalontwikkelingsstoornis en een secundaire taalontwikkelingsstoornis. Het verschil tussen beide is dat er bij de secundaire taalontwikkelingsstoornis een duidelijke oorzaak (o.a. gehoorsproblemen, handicap) aan de basis ligt. De primaire taalontwikkelingsstoornis is het gevolg van een taalontwikkeling die vertraagd of verstoord verloopt, ondanks de aanwezigheid van voldoende en correct taalaanbod. Voor deze laatste aandoening kan u bij ons terecht.

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Dit zijn problemen met de uitspraak van bepaalde klanken. U kent wel de bekende fenomenen zoals lispelen of het niet kunnen uitspreken van de ‘r’. Het foutief uitspreken van een bepaalde klank zijn fonetische problemen die we vaak motorisch aanpakken.

Aan de andere kant komt het ook voor dat bepaalde klanken verwisseld, weggelaten of vervangen worden, fonologische problemen. Dit heeft bijgevolg een grote invloed op de verstaanbaarheid. Om deze problemen aan te pakken, zal er een aangepaste therapie worden opgestart.

Articulatorische therapie vraagt dagelijkse oefening en betrokkenheid van de ouders. De betrokkenheid van de ouders binnen de therapie dragen we dan ook hoog in het vaandel.

Slikstoornissen

Slikstoornissen

Deze problematiek sluit nauw aan bij articulatorische problemen en wordt ook in onze praktijk behandeld. Heel vaak gaat het hier om foutieve mondgewoonten die zorgen voor problemen met het gebit.

Oromyofunctionele therapie (OMFT) kan de orthodontische behandeltijd verkorten en terugval (relaps) voorkomen. In deze therapie wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de behandeling daarvan door de logopedist.

Meestal wordt u hiervoor doorverwezen door een tandarts of orthodontist. Ook bij deze therapie is betrokkenheid van de ouders en dagelijks oefenen van groot belang.

Stemstoornissen

Stemstoornissen

Correct gebruik van de stem staat in deze therapie centraal. Stemtherapie omvat 2 grote luiken, nl stemmisbruik en verkeerd stemgebruik.

Wat het stemmisbruik betreft, wordt nagegaan welke invloeden nefast zijn voor de stem en hoe hierop kan geanticipeerd worden. We werken ook op de verschillende factoren die invloed kunnen uitoefenen op het stemgebruik. Er wordt een correcte ademhalingstechniek aangeleerd, we geven informatie over stemhygiëne, over het gebruik van de stem in verschillende situaties.

Zo kunnen ook personen die beroepshalve hun stem dag in dag uit gebruiken, worden geholpen.

niet-aangeboren-hersenletsel

Communicatiestoornissen ten gevolge van een niet-aangeboren-hersenletsel

Een niet-aangeboren hersenletsel ontstaat als gevolg van een defect in het zenuwstelsel, waardoor de persoon moeilijkheden kan vertonen met de talige en/of spraakvaardigheden. Dit defect kan zijn oorzaak vinden in een trauma (hersenbloeding e.d.), tumor, degeneratieve aandoening (ALS, Ziekte van Parkinson, MS, …).
Deze verminderde taal- en/of spraakvaardigheden kunnen zich uiten in een bemoeilijkte communicatie tussen de persoon en zijn omgeving en kan zeer aangrijpend zijn voor de persoon als voor zijn omgeving.

Binnen deze therapie worden de persoon en zijn omgeving (familie, vrienden, huisarts,…) nauw betrokken, zodat een optimale revalidatie mogelijk is. Voor de aanvang van de behandeling wordt er een onderzoek afgenomen om de huidige situatie van de persoon te bepalen. Ook hier is de familie van belang om de mogelijkheden van de persoon voor en na het hersenletsel te evalueren. Na grondige analyse wordt er een persoonlijke behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van de situatie, wordt er een bepaald aantal keer per week therapie gegeven, aangevuld met een aantal oefeningen thuis.

Indien noodzakelijk kunnen de personen aan huis behandeld worden.